News
referencje
Podążaj za nami

Dostęp i korzystanie z witryny internetowej firmy FABRYKA AUTOMATÓW TOKARSKICH WE WROCŁAWIU S.A. ul. GRABISZYŃSKA 281, 53-234 WROCŁAW, NIP: 8960000138, REGON: 931024534 („Witryna”) (www.fathacostore.com) podlega poniższym zasadom i warunkom („Regulamin”) oraz wszystkim obowiązującym przepisom prawa. Otwieranie i przeglądanie Witryny oznacza akceptację bez ograniczeń lub zastrzeżeń Regulaminu.

Wykorzystanie treści, mediów (obrazów) i prawa autorskie

Wszystkie treści, media (obrazy) zawarte na tej stronie internetowej lub na serwerze FTP zostały zatwierdzone do użytku przez autoryzowanych dystrybutorów firmy Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. wyłącznie w celu promowania firmy Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. i produktów Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A.

Regulamin

1. O ile nie zaznaczono inaczej należy zakładać, że wszystko, co jest widoczne w Witrynie, jest chronione prawem autorskim i nie może być używane bez pisemnej zgody firmy Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub w opisie umieszczonym w Witrynie). Firma Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. nie gwarantuje, ani nie oświadcza, że ​​korzystanie z materiałów wyświetlanych w Witrynie nie będzie naruszać praw osób trzecich nienależących do firmy Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A lub z nią stowarzyszonych.

2. Choć firma Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. dokłada należytych starań w celu umieszczania dokładnych i aktualnych informacji w Witrynie, firma Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich dokładności. Firma Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści witryny.

3. Korzystanie z witryny i jej przeglądanie odbywa się na własne ryzyko. Ani firma Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A., ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub karne szkody wynikłe z dostępu do Strony lub korzystania z niej. Firma Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. nie przyjmuje również i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wirusami komputerowymi, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inny składnik majątku wskutek otwarcia Witryny, korzystania z niej lub przeglądania jej i pobierania z niej materiałów, danych, tekstów, obrazów, wideo lub audio.

4. Wszelkie wiadomości lub materiały przesyłane do Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie itp., są i będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone. Wszystko, co zostanie przesłane, może być używane przez firmę Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. lub jej podmioty stowarzyszone w dowolnym celu, w tym między innymi w zakresie powielania, ujawniania, przesyłania, publikowania, rozpowszechniania i publikowania.

5. Obrazy osób lub miejsc wyświetlanych na Stronie są własnością firmy Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. lub są używane za właściwą zgodą. Wykorzystanie tych obrazów przez kogokolwiek innego jest zabronione, chyba że zostało to jednoznacznie dopuszczone na mocy niniejszego Regulaminu lub szczególnych zezwoleń podanych w innym miejscu Witryny. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie obrazów może stanowić naruszenie praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw dotyczących prywatności i reklamy oraz przepisów i ustaw dotyczących komunikacji.

6. O ile nie zaznaczono inaczej, znaki towarowe, logo i znaki usługowe (łącznie „znaki towarowe”) wyświetlane na stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A.

7. Firma Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A. nie dokonała przeglądu wszystkich witryn powiązanych z tą witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek strony umieszczonej poza Witryną ani jakiejkolwiek innej witryny odnoszącej się do tej Witryny. Umieszczanie odnośników do innych stron poza Witryną lub innych witryn odbywa się na własne ryzyko użytkownika.