News
referencje
Podążaj za nami

Przesyłki i zwroty

Czas wysyłki towaru jest uzależniony od dostępności danego tego towaru w magazynie. Paczki są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx z możliwością  śledzenia przesyłki on-line. Jeżeli towar nie jest dostępny bezpośrednio w magazynie, na stronie danego produktu przeczytasz informację o planowanym terminie dostawy.

Opłaty za wysyłkę obejmują opłaty pakowania, a także koszty wysyłki. Opłaty transportowe różnią się w zależności od całkowitej wagi przesyłki. Radzimy pogrupować przedmioty w jednym zamówieniu. Nie możemy grupować dwóch odrębnych zamówień złożonych oddzielnie, a opłaty za wysyłkę będą miały zastosowanie do każdego z nich. Twoja paczka zostanie wysłana na własne ryzyko ale szczególną uwagę przywiązujemy do ochrony delikatnych przedmiotów.

Czas realizacji zamówień

1. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx.

2. Na termin dostawy produktu składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika:

a) czas kompletowania zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Orientacyjny czas kompletowania zamówienia podany jest na karcie produktowej każdego produktu,

b) dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 4 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

Warunki reklamacji

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

2. Spółka w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Kontakt do reklamacji: info@fathacostore.com, tel. +48 664 065 792. 

3. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu (lub produktów) wraz z dowodem zakupu i opisem uzasadniającym reklamację towaru.

4. Reklamację należy odesłać na nasz adres we Wrocławiu za pośrednictwem kuriera bądź poczty. Jedynie w przypadku uznania reklamacji za zasadną Spółka zwróci Klientowi koszty przesyłki.  Adres dla zwrotów: Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A., ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się ze Spółką.

2. Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie Internetowym produkt, za wyjątkiem prasy, rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych, zapisanych na nośnikach programów komputerowych oraz innych produktów, jeśli w ich opisie zawarte zostało zastrzeżenie o tym, iż nie podlegają zwrotowi na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Klient, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części po odebraniu przesyłki dostarczonej kurierem w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od odbioru i złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a następnie dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niepogorszonym na własny koszt. Wzór oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy dołączany jest każdorazowo do przesyłki. Wówczas zwracane produkty składające się na zamówienie należy odesłać na nasz adres w Wrocławiu. Po otrzymaniu od klienta przysyłki i pozytywnym rozpatrzeniu oświadczenia, dokonamy zwrotu kosztów zakupu towaru na konto klienta.

4. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w walucie obcej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

5. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

6. Klient ma możliwość skorzystania z protokołu reklamacyjnego dostępnego pod LINKIEM.

7. W wypadku odstąpienia od umowy, klient zobowiązany jest do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, w szczególności kosztów przesyłki towaru do sklepu.

8. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu produktu w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot należności Klientom

1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni roboczych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienie od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej;

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany towaru na nowy.

2. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta).

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.